Plata despagubiri datorata servitutii de trecere

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............................, domiciliat(a) in ........... str. ......... nr. .... etajul .... apartamentul nr. ...., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ............................, domiciliat in .......... str. .......... nr. .... etajul .... apartamentul nr. ...., pentru a fi obligat sa-mi plateasca suma de .......... lei cu titlu de despagubiri pentru servitutea de trecere existenta in favoarea fondului sau din ............ str. ........ nr. .... nr. carte funciara .............. nr. topografic ............ Cer, de asemenea, plata cheltuielilor de judecata si onorariu de avocat.

Motivul actiunii:

In fapt, fondul sus-mentionat, proprietatea subsemnatului, este supus unei servituti de trecere in favoarea fondului paratului. Desi paratul exercita efectiv dreptul de trecere, avand in acest scop la dispozitie un drum de ..... m. lungime si ...... m. latime, de-a lungul terenului meu, refuza sa-mi plateasca o despagubire proportionala cu pagubele ce mi le pricinuieste prin faptul ca nu pot folosi aceasta portiune de teren in scopri agricole. Apreciez aceasta despagubire la suma de ........ lei calculata in raport de ........ din pretul curent de vanzare pe mp. al unor terenuri situate prin imprejurimi.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 616 C. civ.Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune, de dovada cu acte, si anume de actul de proprietate al subsemnatului, de cercetarea la fata locului, precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1.......................................;
2........................................

Depun prezenta actiune si copii certificate de pe actele susmentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta, si altul pentru a fi comunicat paratului.
Data Semnatura reclamantului,
........... ........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................