Model contract de comodat
CONTRACT DE COMODAT


- Model -


I. PÃRŢILE CONTRACTANTE


Subsemnatul ___________________ domiciliat în ____________, ________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________, eliberat de ___________ la data de __________, în calitate de COMODANT, şi


Subsemnatul __________________ domiciliat în ____________, ___________________________________identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODATAR,


am convenit încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze :


II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1. Obiectul contractului este obţinerea folosinţei apartamentului în suprafaţă de ___ m.p. situat în ____________ , la adresa din ______________________.


Art.2. Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care se încheie pânã la data de ______________ şi constituie anexa nr. 1 la prezentul contract şi parte integrantă din acesta (în procesul verbal de predare-primire se va menþiona gradul de uzură al bunului fix şi stadiul în care se predă).


III. DURATA CONTRACTULUI


Art.3. Durata contractului este de ______________ cu începere de la data de __________ până la data de ____________.


IV. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI


Art.4. Comodatarul se obligã:


a) sã se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice la nevoie în vederea conservării lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul său;


b) să întrebuinţeze lucrul numai la destinaţia determinată prin natura lui sub sancţiunea plăţii de daune interese;


c) sã suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;


d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinţei;


e) sã nu încredinţeze lucrul cu orice titlu unei terţe persoane;


f) să restituie la scadenţă lucrul împrumutat în natura sa specifică.


V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI


Art. 5. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacã nu dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fãrã culpă din partea sa.


VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI


Art.6. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.


În cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale.


În caz de moarte a uneia dintre părţi obligaţiile trec asupra succesorilor în drepturi potrivit regulilor generale.


Moştenitorii comodatarului sunt obligaţi sş restituie imediat bunul, chiar dacã termenul prevăzut în contract nu a ajuns la scadenţă.


VII. LITIGII


Art.7. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor soluţiona pe cale amiabilă.


În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instaţelor judecãtoreşti de drept comun.


Încheiat astăzi ......................... conform art. 1560 C. civ. în __ exemplare originale pentru fiecare parte.


COMODANT, COMODATAR,