Contract de Inchiriere 2


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Incheiat astăzi
Între subsemnaţii:
1. _______________________________________________ domiciliat(ă) în _____________________________________
posesor a B.I/C.I. seria ___________ nr. _________________ eliberat de _________________ la data de ______________ în
calitate de proprietar a imobilului situat la adresa _______________________________________________________ compus
din camere plus dependinţe.
2. ________ domiciliat(ă) în ______________________________________
posesor a B.I./C.I. seria nr. ____________________ eliberat de la data de ________________ în
calitate de chiriaş.
Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul situat la adresa _________________________________________________________________________ compus din _________________
camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.
1. Termenul de închiriere este de la data de ____________ până la data de ______________ cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi fără modificarea condiţiilor din prezentul contract
2.Chiria lunara este de ________________________ Plata se face ____________________________
3. Părţile au convenit astfel: chiriaşul sa plătească proprietarului suma de ______________ cu titlul de garanţie pentru plata cheltuielilor ce cad în sarcina chiriaşului şi care privesc imobilul ce face obiectul prezentului contract. Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului aceasta suma de bani.
4. În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de
reprezentând
5. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor părţi înainte de termen sau cu un preaviz de 30 zile calendaristice. În situaţia în care oricare din părţi nu respectă aceste condiţii va plăti celeilalte părţi despăgubiri în valoare de .
6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:
- chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, sa nu tulbure liniştea proprietăţilor vecini prin folosinţa sa.
- va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui,
- nu va subinchiria imobilul
- să plătească la timp cheltuielile de folosinţa a imobilului (apa, gaz, electricitate, etc)
- să respecte normele de prevenire a incendiilor, şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusivă, (instalaţii de apa, gaz metan, mobilier- frigider şi dulap)
- să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igiena în interiorul imobilului
- să restituie imobilul la data expirării contractului sau la rezilierea acestuia înainte de termen în condiţiile prezentului contract
- să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa
- să nu schimbe destinaţia imobilului din destinaţia de locuinţa
7. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:
- proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilita în contract în stare de folosinţa
- proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat
- garantează chiriaşului împotriva viciilor ascunse ale imobilului...........................................................................................
- garantează pentru evictiune
Predarea imobilului către chiriaş se va face cel mai târziu la data de .
Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în două exemplare, astăzi fiecare
parte intrând în posesia unui exemplar din contract.
La preluarea imobilului, aparatele de măsura aveau următoarele indexuri:
Index contor apă caldă
Index contor apă rece
Index energie electrică
La data închirierii la asociaţia de proprietari era de plata suma de
PROPRIETAR CHIRIAŞ