Cerere de racordare

1
Nr. Înregistrare…………/…………
CERERE DE RACORDARE – utilizator

*Tip solicitare..................................................
eligibil/captiv
UTILIZATOR....................................................................din...................................cod
po tal.......................str...................................................................................nr...........
judeŃ.......................telefon.......................................fax..........................reprezentat prin
Director........................................................................................................................
Director Economic..........................................................................................................

Solicit racordarea pentru
Locul de consum.......................................................................................................
Situat în localitatea..............................str..................................................................
nr...................judeŃ.............................

Anexez prezentei cereri:
I
• avizul de amplasament
• chestionar pentru obŃinerea avizului de racordare (doar pentru consumatori)
• lista de receptoare electrice (doar pentru consumatori)
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2 Tabel 2 i 3 (doar
pentru consumatori racordaŃi la 110 kV)
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2 Tabel 1 i 3 (doar
pentru producători)
• certificat de urbanism/autorizaŃie de construire
• actele societăŃii (certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare)
• contul, banca
• act care atestă dreptul de folosinŃă asupra terenului/incintei/clădirii/ în care se constituie
locul de consum/producere (contract de vânzare1cumpărare, contract de închiriere, extras de
carte funciară)
o pentru spaŃiile închiriate, acordul notarial al proprietarului pentru executarea
de lucrări în instalaŃiile electrice (doar pentru consumatori)
• act care atestă dreptul de folosinŃă asupra instalaŃiei de utilizare (contract de vânzare1
cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară) dacă aceasta a fost iniŃial în
patrimoniul altui utilizator
• plan de situaŃie la scară cu amplasarea în zonă a locului de consum/producere (pentru
construcŃii noi sau modificări la cele existente planul va fi avizat de organismele competente
potrivit legii)
• copie după Avizul de racordare obŃinut anterior (dacă este cazul)
• valoarea daunelor în cazul întreruperii funcŃionării datorită indisponibilităŃilor din RED
Legendă:
*Conform HG 90/2008
• utilizator nou definitiv/temporar
• separarea instalaŃiilor unui utilizator de instalaŃiile altui utilizator în vederea racordării directe a
acestora la RED
• dezvoltarea din punct de vedere tehnic sau energetic a unui utilizator existent care necesită
depă irea puterii aprobate (spor de putere)
• modificarea unor elemente de natură tehnică fără depă irea puterii aprobate anterior
• modificarea elementelor de natură administrativă fără depă irea puterii aprobate anterior
• modificarea instalaŃiei de racordare fără cre terea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor
solicitări ale utilizatorului (schimbarea punctului de delimitare)
Pentru utilizatorii temporari se va menŃiona durata de racordare solicitată.2
II **studiul de soluŃie pentru racordarea la RED
În vederea punerii sub teniune voi depune la OD.................................... DOSARUL
INSTALAłIEI DE UTILIZARE.
Declar pe proprie răspundere că datele sunt autentice $i că documentele în copie
sunt conforme cu originalul.
Mă angajez să întreŃin în bună stare instalaŃiile electrice, în conformitate cu
normele tehnice in vigoare.
Data Solicitant............................
L.S.
***Achitat tariful pentru aviz tehnic de racordare, în valoare de..................lei, cu chitanŃa/OP
nr.......................................
Numele i semnătura personalului OD care a analizat cererea
...................................................................................................................................
F02/P02%11 rev. 2
Legendă:
** pentru producători i pentru consumatori în situaŃiile în care soluŃia de racordare nu se poate stabili pe
fi a de soluŃie.
*** Vezi „Ordin ANRE privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor” în vigoare.