Contract de comision


CONTRACT DE COMISION
Contract de comision
incheiat astazi .........................
la .............................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.  S.C.  .....................................................  S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.  cu  sediul  social  in
..............................................., str. ...................................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj .....,
                (localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul ................, avand codul unic de inregistrare nr. ............................, atribut fiscal ................................... si numar de ordine in registrul comertului ......./........../............, contul nr. .............................., deschis la ..........................., telefon ............................., fax ............................, reprezentata prin .................................., cu functia de ........................................., in calitate de comitent si
1.2. S.C. ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in
................................................., str. .................................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj .....,
                 (localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul ...................., avand codul unic de inregistrare nr. ............. atribut fiscal .................................. si numar de ordine in registrul comertului .........../.............../............, contul nr.  ......................................  deschis  la  ................................,  telefon  .................................,  fax ..........................., reprezentata prin ................................., cu functia de .................................., in calitate de comisionar
au convenit sa incheie prezentul contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.  Prospectarea  pietii  si  gasirea  de  furnizori  pentru  marfurile  prevazute  in  lista  anexa nr.  ..................... la prezentul contract.
2.2. Marfurile in sortimentele, cantitatile si la preturile maxime prevazute in lista anexa nr. ........., vor fi cumparate de comisionar in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.
2.3.   Marfurile   cumparate   de   comisionar   vor   fi   transportate   in   depozitul   situat   in
..................................., str. ................................ nr. ............, judetul/sectorul ....................................,
          (localitatea)
prin grija comitentului/cesionarului pe cheltuiala comitentului. 
sau
2.1. Prospectarea pietii, plasarea si vanzarea marfurilor prevazute in lista anexa nr. ...................... .
2.2. Predarea-primirea marfurilor se va face pe baza de proces-verbal.
2.3. Marfurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul (depozitele) situat(e)
in ................................................................, str. ................................................................. nr. .........,
     (localitatea)
judetul/sectorul ............................., pe cheltuiala ................................. .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de......
Model de contract actualizat la zi, preluat partial din lucrarea Consilier Modele de contracte si formulare de procedura juridic