CONTRACT DE INCHIRIERE

 

ziua ____, luna ___, anul _______

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _______________________, in calitate de LOCATOR

si

______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _______________________, in calitate de LOCATAR, 

au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art. 1.     Locatorul asigura chiriasului folosinta spatiului situat in ____________, str. _______________________, nr. ___, bl. _____, ap. _____.

Obiectul inchirierii este format din _____________________________________________________________________ .

Art. 2.     Bunul inchiriat nu este grevat de sarcini.

Art. 3.     Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la data de ____________ .

Art. 4.     Locatorul preda locatarului bunul inchiriat in buna stare.

Art. 5.     Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru  a servi drept _________________.

 

 

III. PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA

 

Art. 6.     Pretul inchirierii, respectiv chiria este de ________________________________________________________ .

Modalitatea de plata:

- locatarul va plati anticipat pe ___ luni.

- chiria va fi platita in in euro sau lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

- Chiria va fi platita la data de _______ ale lunii. In cazul in care locatarul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de intarziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorata.

 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 

Art. 7.     Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de ____ luni de zile, cu incepere de la data de __________  pana la data de _____________ .

Art. 8.     Prezentul contract de inchiriere poate inceta si inainte de data sus mentionata prin acordul scris al ambelor parti.

Art. 9.     Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

                               

 

V.            OBIGATIILE LOCATORULUI

 

Art. 10.   Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat, precum si toate accesoriile acestuia, mobilat si in buna stare de functionare a instalatiilor incepand cu data de  ________    .

Art. 11.   Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia.

Art. 12.   Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat.

Art. 13.   Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept.

Art. 14.   Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.

 

                               

 

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI

 

Art. 15.   Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Art. 16.   Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract.

Art. 17.   Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract.

Art. 18.   Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, telefon, apa-canal, degajarea gunoiului etc.

Art. 19.   Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Art. 20.   Locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale.

Art. 21.   Locatarul ii va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul inchiriat si starea acestuia la termenul stabilit in contract.

Art. 22.   Locatarul il va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta.

Art. 23.   Locatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al locatorului.

Art. 24.   Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

 

                               

VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

 

Art. 25.   Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de catre una dintre parti, cealalta parte poate solicita denumirea contractului cu un preaviz prealabil de 15 zile, iar partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.

Art. 26.   Pentru neplata chiriei in termenele contractuale, locatorul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea locatarului.

                                VIII. LITIGII

 

Art. 27.   Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

 

 

                                IX. FORTA MAJORA

 

Art. 28.   Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in conditiile legii.

 

 

                                X. ALTE CLAUZE

 

Art. 29.   Reclamatiile referitoare la executarea contractului, ca si corespondenta dintre parti se va face in scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Prezentul contract de inchiriere intra in vigoare la data de ____________ si cuprinde 2 file.

Acest contract are ca temei dispozitiile legislatiei in vigoare.

Contractul si anexa au fost incheiate in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Art. 30    Prezentul contract poate sa inceteze la cererea uneia din  parti cu un preaviz  prealabil, de 15  zile.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

LOCATOR                                                                                                                                            LOCATAR