CERERE ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL TAXI

CERERE ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL TAXI


(persoane juridice)


Transportator autorizat S.C. ___________________________________________
cu sediul în ___________, str.___________________________________________, nr_____,
bl. ____, sc. ____, ap.____, Nr. Înmatriculare în Registrul Comerţului ___________,
Nr. Codului Unic de Înregistrare ________________, telefon____________________


DOMNULE PRIMAR,


Subsemnatul ____________________________________, persoană desemnată
să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport persoane în regim de taxi în
conformitate cu prevederile Legii nr 38/2003 cu modificările şi completările
ulterioare, vă rog să-mi aprobaţi înlocuirea autovehiculului taxi cu numărul de
înmatriculare _____________, pentru autorizaţia taxi nr. _________, cu noul
autovehicul marca ________________, cu numărul de înmatriculare ____________ 


Solicit aceasta întrucât (se bifează varianta în care se încadrează) :
autovehiculul înlocuit nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, 
eteriorării sau furtului; 
autovehiculul înlocuit a fost casat; 
autovehiculul înlocuit a fost înstrăinat; 
autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică decât autovehiculul înlocuit 


şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte.


Anexez alăturat următoarele:


- Autorizaţia de taxi nr. _________, în original;


- Ecusoanele dezlipite de pe portierele autovehiculului înlocuit;


- Dovada fiscalizării casei de marcat de pe vechiul autovehicul;


-Copia cărtii de identitate şi a certificatului de înmatriculare a autovehiculului


înlocuitor, cu ITP valabil;


- Copia certificatului de agreare pentru autovehiculul înlocuitor;


- Declaraţie pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea
şi la ce operator dispecer sunt arondat;


- Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu am debite la bugetul local. (se obţine
de la Primăria 
 ___________)


- Documentul care atestă deteriorarea / furtul / casarea / înstrăinarea autovehiculului înlocuit, dacă este cazul.


DATA SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA